Documentació


Autoritzacions

L’escola no pot subministrar medicaments. Malgrat això, si un alumne/a ha de prendre un medicament a l’escola, és absolutament necessari que es faci saber per escrit. Per poder-lo administrar és imprescindible que la família aporti la recepta del metge i una autorització signada amb la informació de la dosi i l’hora per tal que el medicament sigui correctament administrat.

Descarregar autorització d’un medicament


Documents de centre

El caràcter propi de l’escola és un punt de partida necessari en l’elaboració del Projecte Curricular de Centre, ja que estableix les línies bàsiques que defineixen el model educatiu que la Institució s’ha compromès d’oferir

Document: Caràcter propi


Els valors són els principis que configuren la nostra activitat. Plantejar-nos la missió, la visió i els valors consisteix en explicar a la societat qui som com organització, el que pretenem fer i aconseguir i com ho volem dur a terme. És un exercici definit en un moment concret, però que comporta un seguiment constant i un cert estat d’alerta permanent per no desviar-nos dal camí traçat, com la consciència de la pròpia entitat. 

Document: Els nostres valors


El Projecte de convivència recull les accions que l’escola desenvolupa per capacitar tot l’alumnat i la resta de la comunitat escolar per a la convivència i la gestió positiva dels conflictes.

Document Pla de Convivència


El PLC (Projecte Lingüístic de Centre) és un document que recull les decisions preses a partir d’aquesta anàlisi en relació a l’ensenyament i l’aprenentatge de les llengües i que té com a objectiu donar coherència a la manera d’adquirir-les. És un document de reflexió i de presa de decisions que incideix en tots els contextos comunicatius dels centres: aula, centre i entorn.

Document: Projecte Lingüístic


Aquest document dona resposta a les necessitats de la comunitat educativa de dotar-se d’unes normes que regulen de forma coherent i comuna l’adquisició d’hàbits de convivència i de respecte en la seva forma d’actuar, i evitar arbitrarietats en l’aplicació indiscriminada de la normativa, garantint, així, els drets i les llibertats fonamentals de tots els seus membres.

Document: NOFC


El Pla d’Acció Pastoral (PAP) és el document que ens permet treballar la missió, visió i valors de la nostra escola a partir d’una sèrie d’estratègies, línies d’acció i avaluacions per a poder integrar de la millor manera possible el projecte educatiu de l’escola amb la dimensió evangelitzadora de la mateixa.

Document: Pla d’acció Pastoral


En la carta de Compromís educatiu trobareu el conveni entre l’escola i les famílies dels alumnes amb els compromisos de les dues parts.

Document: Carta de Compromís


Enllaç a la pàgina web de la nostra Estratègia Digital de Centre, un document que recull totes les accions que es realitzen en un centre, i les que es realitzaran a mitjà termini, per aconseguir la màxima competència digital de l’alumnat, del professorat i del centre educatiu

Enllaç: Site EDC